Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, będzie odbywała się w dniach od 16 do
27 marca 2015 r.

 

I.                   Informacje ogólne:

 

1.      Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem
i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Ostrołęki.

2.      Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej. Mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców/opiekunów prawnych w opiece i wychowaniu dzieci.

3.      Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.

4.      Do przedszkoli, w tym oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są raz na cały etap edukacji przedszkolnej
w danej placówce, tj. od 3 do 5 roku życia.

W latach kolejnych rodzice/opiekunowie prawni składają deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

5.      Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych.

Formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 Adres strony dla rodziców/opiekunów prawnych: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl strona będzie aktywna: od 16 marca - zapoznanie z ofertami przedszkoli publicznych
 i nabór elektroniczny do przedszkoli.

6.      Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w Internecie  od 16 marca
od godz. 800 do 26 marca do godziny 1500.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie
3 wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji.

Przedszkole umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. „pierwszego wyboru”.

7.      Przedszkola mogą tworzyć oddziały mieszane, np. 3 - 4 latków. Liczba wolnych miejsc
do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych placówek.

8.      Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce, mogą uczęszczać dzieci 2,5-letnie (rocznik 2013).

II. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

 

 

1.    Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy.

 

Rodzice/opiekunowie prawni, zapisując dziecko do przedszkola/szkoły, wypełniają w formie elektronicznej „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 

„Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

1.    Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców/Prawnych opiekunów, wydrukować, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

2.    Otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

3.    Wydrukować z Portalu dla rodziców/opiekunów prawnych, wypełnić i złożyć
w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

 

Wypełniając „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy wskazać przedszkole,
do którego rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko jako „Przedszkole pierwszego wyboru”. Dodatkowo może wpisać 2 inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „Przedszkola pierwszego wyboru”.

 

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola niż „Przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” (wersję papierową)
z „Przedszkola pierwszego wyboru” i złożyć go w dniach: 1-9 kwietnia
do godz. 15:00 w przedszkolu wskazanym przez system.

 

2.    Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału
w rekrutacji elektronicznej.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji było złożenie w placówce, do której dziecko uczęszczało wypełnionego „Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” (do dnia 27 lutego 2015 r.).

 

3.    Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole.

 

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, niż przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola
po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny musi również pamiętać, o tym, że w przypadku
nie przyjęcia dziecka do nowego przedszkola traci ono miejsce w dotychczasowym.

 

 

III. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 

1.      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują kryteria określone
w ustawie o systemie oświaty oraz  ustalone przez organ prowadzący – art.20c ust.2 pkt 1-7
 i ust.4-6.

2.      Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

3.      Spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, wymienione niżej dokumenty.

4.      W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

5.      Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 20b ustawy o systemie oświaty).

6.      Samotne wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Kryteria ustawowe:

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata.

2. Niepełnosprawność kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria organu prowadzącego:

 

1.        Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym lub rodzica pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w systemie stacjonarnym, samotnie wychowującego dziecko.

2.        Czas pobytu dziecka w przedszkolu  powyżej 5 godzin dziennie.

3.        Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru.

4.        Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców.

5.        Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, zarejestrowanej w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

6.        Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Mieście Ostrołęka.

 

 

Dokumenty, które rodzice/ opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych:

 

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie
z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,
z późn. zm.).

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

 

1. Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym,
itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów. Dopuszczalne jest również złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia
o zatrudnieniu.

  1. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.
  2. Weryfikacja przez przedszkola na podstawie danych z poprzedniego roku.

4. Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta
w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie).

  1. Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

6. Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o odprowadzaniu podatku dochodowego
w Mieście Ostrołęka

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.”.

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

     Za weryfikację danych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
do której zostaje złożony „Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka
do przedszkola” oraz  „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

     W przypadku wątpliwości dotyczących  informacji złożonych przez rodzica/opiekuna prawnego w oświadczeniu ze stanem faktycznym, zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

     Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę oświadczającą nieprawdę.

 

 

Aktualności